Plaats jouw tentfeest

Algemene voorwaarden

Feesttickets.shop is onderdeel van Tentfeesten.nl. De diensten rondom de ticketservice worden uitgevoerd door Tentfeesten.nl, KVK: 60782722

Artikel 1 – Ticketservice

1.1 Tentfeesten.nl treedt op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen bezoeker en organisator door de mogelijkheid te verschaffen (reserveringen voor) tickets te verkopen. Daarnaast biedt Tentfeesten.nl diensten aan de organisator om het beheer en afhandeling (i.c. toegangscontrole) uit te voeren. Tentfeesten.nl maakt uitdrukkelijk geen onderdeel uit van de overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van een ticket.

1.2 De door Tentfeesten.nl geleverde tickets zijn en blijven eigendom van de organisator en worden door Tentfeesten.nl aan de bezoeker geleverd onder de voorwaarde dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van organisator en/of Tentfeesten.nl niet is toegestaan:
a. De tickets te verkopen aan derden dan wel de tickets op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken
b. De tickets in commerciële uitingen – op welke wijze dan ook – aan te bieden dan wel op andere wijze te verwijzen naar de toegangsbewijzen; Indien de onder a. of b. genoemde situatie zich voordoet zal Tentfeesten.nl en/of Organisator de tickets ongeldig maken; houders van die tickets zal de toegang tot het Event worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.

Artikel 2 – Betalingen

2.1 Tentfeesten.nl accepteert binnen de aangeboden ticketservice diverse betaalmethoden. De volledige lijst is op te vragen bij Tentfeesten.nl. Enkel de transactiekosten voor een I-Deal-transactie worden verrekend met de vooraf bepaalde ticketfee. Transactiekosten van andere betaalmethoden zijn voor rekening van de organisatie. De beschikbaarheid van betaalmethoden om een ticket voor een evenement te betalen kan afwijken per evenement, soort ticket en/of distributiekanaal.

2.2 Tentfeesten.nl zal de bedragen uit verkoop van tickets op het Sub Merchant account aanhouden zodat te allen tijde aan de betalingsverplichting richting organisatie kan worden voldaan.

2.3 Tentfeesten.nl is gerechtigd servicekosten door te belasten voor alle uitgegeven tickets bij een evenement van organisator, dus expliciet óók de tickets waar geen elektronische betaling voor heeft plaatsgevonden, tickets die gratis worden uitgegeven en tickets die door organisator zelf zijn aangemaakt middels de ticketservice.

Artikel 3 – Aansprakelijkheid bij evenementen

3.1 Tentfeesten.nl kan niet worden aangemerkt als organisator van het evenement en is dan ook niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het evenement en de gang van zaken in of rond de locatie en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.

3.2 Indien en voor zover Tentfeesten.nl ten gevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de bezoeker en organisator kan voldoen, kan de bezoeker daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen.

3.3 Tentfeesten.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van tickets door de bezoeker door welke oorzaak dan ook. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Ticket.

3.4 Tentfeesten.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koop en levering van tickets die niet plaatsvinden bij Tentfeesten.nl. Tentfeesten.nl aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor overeenkomsten die, al dan niet op verzoek van de bezoeker, niet geheel worden afgewikkeld door Tentfeesten.nl en waarbij een derde partij, zoals een kassa op de locatie, al dan niet rechtstreeks betrokken is.

Artikel 4 – Verkoop van Ticket

4.1 Organisator dient zich er van bewust te zijn met de verkoop van een ticket een overeenkomst aan te gaan met de bezoeker. Tentfeesten.nl treedt bij het aanbieden en verkopen van (reserveringen voor) tickets op als bemiddelaar. Tentfeesten.nl maakt uitdrukkelijk geen onderdeel uit van de overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van een ticket.

4.2 Op basis van de door de organisator gekozen ticketprijs heeft Tentfeesten.nl het recht een betaalmethode niet beschikbaar te stellen.

4.3 Het is organisator uitdrukkelijk niet toegestaan om de ticketshop dusdanig in te richten dat een ticket toegang geeft aan meer dan 1 persoon.

4.4 Tentfeesten.nl garandeert niet dat het ticketsysteem te allen tijde zonder onderbrekingen en storingsvrij is. Dit kan van buitenaf zijn zoals door een virus of hackers/spam.

Artikel 5 – Account

5.1 De organisator is verplicht geldige gegevens te verstrekken bij het aanmelden en/of wanneer daar om gevraagd wordt. Het is niet toegestaan om meerdere accounts per emailadres aan te maken. Tentfeesten.nl behoudt zich het recht voor om een account (al dan niet tijdelijk) te deactiveren of een organisator te weigeren van deelname aan Tentfeesten.nl.

5.2 Tentfeesten.nl is niet aansprakelijk voor een eventuele gehackt account. Alle schade die is/wordt geleden bij een gehackt account, kan niet worden verhaald op Tentfeesten.nl.

5.3 Voor het opgeven van juiste informatie over een evenement ligt de verantwoordelijkheid bij de organisator. De organisator is verplicht de gegevens op de ticketshop op juistheid te controleren.

Artikel 6 – Evenementen

6.1 Tentfeesten.nl behoudt zich het recht voor evenementen te weigeren en/of uit te stellen. Indien de organisator verkeerde informatie aan Tentfeesten.nl verstrekt, heeft Tentfeesten.nl in dat geval het recht het desbetreffende evenement te annuleren en het eventueel openstaande boeksaldo niet uit te keren.

6.2 Indien er tickets worden uitgegeven voor een evenement dat geen doorgang vindt, is Tentfeesten.nl op geen enkele manier aansprakelijk. Tentfeesten.nl heeft het recht het desbetreffende account van de organisator te deactiveren en het eventueel openstaande boeksaldo niet uit te keren. Tentfeesten.nl kan er voor kiezen (een deel van) het bedrag van het ticket terug te geven aan de bezoekers met aftrek van gemaakte kosten.

6.3 In geval van annulering van de overeenkomst, door organisator hetzij bezoeker, blijven de servicekosten op reeds uitgegeven tickets onverminderd van toepassing. Tentfeesten.nl zal op verzoek van organisator informatie met betrekking tot de overeenkomst beschikbaar stellen zover dit mogelijk en relevant is. Dit kan extra kosten voor de organisator met zich meebrengen. Uitsluitend na overleg en met aanvullende afspraken kan uitbetaling van geïnde gelden (met aftrek van servicekosten) aan organisator plaatsvinden, waarmee de organisator terugbetaling aan bezoekers kan uitvoeren. Tentfeesten.nl is gerechtigd hierbij extra zekerheden aan organisator te vragen. Uitdrukkelijk wordt gesteld dat Tentfeesten.nl in geval van annulering van een evenement geen verplichting heeft terugbetalingen aan bezoekers individueel uit te voeren.

Artikel 7 – Boeksaldo

7.1 Alleen daadwerkelijk door Tentfeesten.nl geïnde bedragen uit ticketverkoop worden toegevoegd aan het boeksaldo van de organisator.

7.2 Het boeksaldo van de organisator zal in overleg worden uitgekeerd aan de organisator. Het boeksaldo wordt berekend met gegevens uit de database van Tentfeesten.nl op het moment van de factuurdatum.

7.3 Indien er misbruik wordt gemaakt van de ticketservice, of een poging hiertoe wordt gedaan, heeft Tentfeesten.nl het recht het gehele boeksaldo niet uit te keren. Daarnaast behoudt Tentfeesten.nl zich het recht voor bijkomende kosten bij de organisator in rekening te brengen.

7.4 Pas op het moment dat de organisator alle benodigde gegevens heeft aangeleverd en het account bij de betaalverwerker goedgekeurd is, zal tot uitbetaling worden overgegaan.

Artikel 8 – Bruikleen en verhuur

8.1 Naast de ticketservice dienstverlening verhuurt Tentfeesten.nl producten en/of geeft deze in bruikleen. Indien een organisator producten huurt of in bruikleen ontvangt van Tentfeesten.nl, dient hij/zij hier zorgvuldig mee om te gaan.

8.2 Bij vermissing of schade aan één of meer verhuurde of in bruikleen gegeven producten, heeft Tentfeesten.nl het recht op schadevergoeding. De desbetreffende organisator is verplicht deze schadevergoeding te betalen. Tentfeesten.nl heeft het recht de schadevergoeding te verrekenen met de overeengekomen borg en/of het boeksaldo.

8.3 Organisator dient de gehuurde en/of in bruikleen ontvangen producten daags na het bijbehorende evenement te retourneren aan Tentfeesten.nl. Bij niet tijdig retourneren heeft Tentfeesten.nl het recht bijkomende kosten in rekening te brengen.

Artikel 9 – Eigen verantwoordelijkheid bezoeker

9.1 Bezoeker dient zich er van bewust te zijn met de aankoop van een ticket een overeenkomst aan te gaan met de organisator. Tentfeesten.nl treedt bij het aanbieden en verkopen van (reserveringen voor) tickets op als bemiddelaar; Tentfeesten.nl maakt uitdrukkelijk geen onderdeel uit van de overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van een ticket.

9.2 De bezoeker heeft zelf de plicht te verifiëren of de organisator de geschetste verwachting omtrent het evenement waar zal kunnen maken.

9.3 Bezoeker ontvangt ticket met unieke code welke eenmalig recht op toegang geeft voor het evenement. Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van deze code.

9.4 Na ontvangst van de bestelde tickets dienen deze door de bezoeker te worden gecontroleerd. Indien sprake zou zijn van een foutieve levering, bijvoorbeeld in het geval van foutief gegenereerde kaarten (verkeerde prijs- / plaatscategorie of verkeerd evenement) ontvangt de bezoeker op eerste schriftelijke verzoek en zonder bijkomende kosten een nieuwe levering. Een dergelijk verzoek dient de relevante gegevens en redenen te bevatten. Als de klant binnen 7 dagen voor aanvang van het evenement Tentfeesten.nl niet schriftelijk heeft geïnformeerd, kan Tentfeesten.nl besluiten de tickets niet om te ruilen.

Artikel 10 – Reserveringen
10.1 Indien een bezoeker een reservering plaatst voor een evenement, is de bezoeker verplicht de ticket op een later moment af te rekenen bij de organisator.

10.2 De organisator heeft het recht de gegevens van de bezoeker te gebruiken om contact op te nemen voor afhandeling van de betaling naar aanleiding van een reservering door de bezoeker.

Artikel 11 – Geen retournering tijdsgebonden producten

11.1 De bezoeker kan de aankoop van tickets niet ontbinden op basis van de Wet Koop op Afstand. De koop en verkoop van tickets valt onder de uitzonderingsbepaling als opgenomen in artikel 7:46i lid 3BW betreffende tijdgebonden producten. Ten aanzien van deze tijdgebonden producten is bepaald dat ze (vanwege hun tijdsgebonden karakter) niet geretourneerd kunnen worden.

Zoeken